mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Prof. Madya Dr. Abu Bakar Hamed

Profesor Madya

UUM College of Business

Universiti Utara Malaysia

Management, Entrepreneurship, Muamalat

• Ph.D., Management, University of Glasgow,United Kingdom, 1996. • Master, Management, University of Kent at Canterbury, England, 1987. • Bachelor, Agribusiness, University of Kent, Universiti Pertanian Malaysia, 1983. • Diploma, Agriculture, Universiti Pertanian Malaysia, 1977.

Profile Picture

Latest Additions

  1. Hamed, Abu Bakar (2005) Keusahawanan & pengurusan perniagaan kecil. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 9833282237
  2. Hamed, Abu Bakar and Abdul Ghani, Abdullah and Mat Ali, Mohd Fauzwadi (2008) Hubungan antara etika kerja Islam, konflik kerja, ganjaran dan kepuasan kerja. In: Komunikasi organisasi isu dan cabaran alaf baru. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 147-162. ISBN 978-983-3827-77-0