mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Dr Hamidi Ismail

Prof. Madya (DS54)

UUM College of Law, Government and International Studies

Universiti Utara Malaysia

Development Management

Profile Picture

Latest Additions

  1. Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2001) Perbandingan konsentrasi bunyi bising antara bandar Alor Setar (Kedah) dengan Georgetown (Pulau Pinang). Project Report. Universiti Utara Malaysia, Sintok. (Unpublished)
  2. Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Jumin, Hasan Basri, eds. (2012) Etika dalam tadbir urus pembangunan. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok. ISBN 978-967-5311-83-3
  3. Ismail, Hamidi and Yusof, Rohana and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Ayob, Wahida (2004) Amalan kitar semula (pengurusan sisa pepejal) penduduk kediaman Majlis Perbandaran Kota Setar. Project Report. Universiti Utara Malaysia. (Unpublished)
  4. Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Mariyappan, Raman Indeks kualiti air sungai (IKA) di Majlis Daerah Kubang Pasu, Kedah. Laporan Penyelidikan. pp. 1-9. (Unpublished)
  5. Ismail, Hamidi and Md Jahi, Jamaluddin and Sani, Sham and Md Nor, Abd Rahim (2012) Bandingan kualiti udara dan air sungai Majlis Perbandaran Kajang dan Majlis Perbandaran Seremban. In: 3rd International Conference On Human Habitat and Environment In The Malay World, 19 - 20 June 2012, Institute of the Malay World and Civilisation (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia. (Unpublished)
  6. Ismail, Hamidi (2012) Etika sebagai teras pembangunan jagat. In: Etika dalam tadbir urus pembangunan. Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 111-123. ISBN 9789675311833
  7. Ismail, Hamidi (2012) Hubungan manusia dan persekitaran fizikal: Suatu ulasan literatur kemerosotan kualiti udara dan sungai bandar. In: Manusia dan Kelestarian Persekitaran. Penerbit UMT, Terengganu, pp. 23-47. ISBN 978-967-5366-82-6
  8. Ismail, Hamidi (2012) Komuniti setinggan tebingan sungai bandar dan program pembersihan Sungai Klang. In: Etika dalam tadbir urus pembangunan. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 99-109. ISBN 9789675311833
  9. Ismail, Hamidi and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah and Md Noh, Mat Khalid (2012) Proses penyaluran maklumat dalam skop tadbir urus dasar pengurusan alam sekitar bandar. Journal of Governance and Development, 8. pp. 38-43. ISSN 2289-4756
  10. Ismail, Hamidi and Abu, Md Sirat and Syed Hussain, Tuan Pah Rokiah (2014) Personaliti masyarakat dan kejayaan program homestay. In: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-9 (PERKEM ke-9), 17 - 19 Oktober 2014, TH Hotel & Convention Centre, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.