mailto:uumlib@uum.edu.my 24x7 Service; AnyTime; AnyWhere

Mdm. Mumtaj Hassan

Pensyarah Kanan (DS52)

UUM College of Law, Government and International Studies

Universiti Utara Malaysia

Contract Law, Employment Law , Business Law

PREVIOUS APPOINTMENT: Advocate and Solicitor, Universiti Utara Malaysia, 1988-1994 Tutor, Universiti Utara Malaysia, 1994-1995 Lecturer, Universiti Utara Malaysia, 1995- now

ACADEMIC QUALIFICATIONS: ·LLM, University of Wales (UK), 1994-1995 ·LLB (Hons.)UM, 1984-1987

Profile Picture

Latest Additions

  1. Hassan, Mumtaj (2008) Kanak-kanak dan jenayah: Pendekatan Akta Kanak-Kanak 2001. In: Pembangunan kanak-kanak teori, isu dan cabaran. Arah Pendidikan, Shah Alam, pp. 1-25. ISBN 9789833718528
  2. Hassan, Mumtaj (2001) Akta 514: Ke arah kecemerlangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. In: Persidangan Kebangsaan Undang-Undang Perniagaan 2001: Peranan dan cabaran, 14 Julai 2001, Quality Hotel, City Centre, Kuala Lumpur.
  3. Hassan, Mumtaj and Mohamed Yusoff, Zuryati (2007) Langkah menangani dan membasmi gangguan seksual menurut kod amalan dan perspektif Islam: Suatu perbandingan. In: Juris et de jure undang-undang Malaysia : Refleksi era baru. Penerbit Universiti Utara Malaysia, Sintok, pp. 67-83. ISBN 9833827144 (pbk)
  4. Hassan, Mumtaj and Yeon, Asmah Laili and Ahmad Sharif, Nurretina and Hussain, Mohammad Azam (2012) Employers’ perception of the law syllabus content of practicum course in Universiti Utara Malaysia. IAMURE International Journal of Education, 2. pp. 240-253. ISSN 2244-1476
  5. Hassan, Mumtaj and Md. Salleh, Khuzaimah (2014) Gangguan seksual di tempat kerja: Hak pekerja menurut undang-undang Malaysia. In: UUM International Conference on Governance 2014 (ICG), 29th - 30th November 2014, Flamingo Hotel By The Beach, Pulau Pinang.
  6. Hassan, Mumtaj and Hussain, Mohammad Azam and Md Desa, Md Rejab (2016) The managerial prerogative on retrenchment in Malaysia. International Review of Management and Marketing, 6 (S8). pp. 133-137. ISSN 2146-4405
  7. Hassan, Mumtaj and Md. Salleh, Khuzaimah and Mohamed Yusoff, Zuryati and Mohd Ali @ Ramli, Azlin Namili and Azrae, Ahmad Nasyran Undang-undang Perniagaan di Malaysia. UUM Press, Sintok. ISBN 978-967-2064-54-1